"downloads แบบประเมินตนเอง (3S)"  

รพ.สต.บางแก้ว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

19 - 20 ก.ค.53  ผอ.รพ.สต.ประชุมวิชาการที่

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

 

29 มิถุนายน  2553  ทีมประเมินจาก สสจ.ฉช. เข้าประเมินสถานที่

ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานและประเมินส้วมตามเกณฑ์มาตราฐาน HAS 

 

คณะนักศึกษาทันตแพทย์และทันตาภิบาลศึกษาดูงาน รพ.สต.บางแก้ว

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สต.บางแก้ว